Przedszkole nr 31 w Lublinie

Organizacja

 

Przedszkole nr 31 przy ulicy Tymiankowej czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 17.00. Jest placówką publiczną podległą Miastu Lublin, które reprezentuje Wydział Oświaty i Wychowania. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie, mieszczące się przy ulicy 3 Maja 6.

Dyrektorem Przedszkola jest Pani mgr Danuta Głaz, która zarządza placówką od wielu lat. Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która wraz z personelem niepedagogicznym tworzy życzliwą i ciepłą atmosferę dla naszych wychowanków. Wicedyrektorem Przedszkola nr 31 jest mgr Justyna Kamińska.

 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Przedszkole nr 31 posiada zorganizowanych VI oddziałów, które mogą objąć procesem kształcąco – opiekuńczo – wychowawczym 150 dzieci. Filarami pracy z dzieckiem jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, statut przedszkola oraz ustawy, rozporządzenia i wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wewnętrzne procedury przedszkola.